Adres: ul. Bydgoska 14,
72-600 Świnoujście

Telefon: +48 91 443 67 00

Zasady odwiedzin pacjentów w ZOD "Fregata" sp. z o. o. w Świnoujściu

Szanowna Pani Prezes
Proszę przyjąć podziękowania za opiekę nad naszą mamą Anielą Kurowską , która była podopiecznym
Zakładu. Bardzo dziękujemy za profesjonalną opiekę , życzliwość i wsparcie okazane Naszej mamie i
nam w trudnych momentach. Pobyt w ośrodku był okresem życzliwości i troski jaką otaczali Pani
pracownicy naszą rodzinę. Zawsze spotkaliśmy się tu z życzliwością i uśmiechem ze strony całego
personelu. Panie pielęgniarki oraz opiekunowie to empatyczne osoby, służące radą i dobrym słowem.
Nasza mama była dobrze zaopiekowana , a w ostatnie godzinach życia godnie wypełnione troską i
opieką. W tym miejscu pragniemy podziękować w szczególności Pani Pielęgniarkom, Rehabilitantom
oraz Opiekunom, w szczególności Pani Bożenie oraz Pani opiekunce Dorocie, które z wielkim sercem
opiekowały się mamą.
Szanowna Pani Prezes proszę podziękować całemu personelowi za trudną i nie zawsze docenianą
pracę , życzyć wszelkiego dobra, a z okazji Świąt Wielkanocnych pomyślności i spokoju .

Bożena i Leszek Kurowscy- rodzina Anieli Kurowskiej

RODO

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej Rozporządzenie UE), zwanego RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych jest:

Zakład Opieki Długoterminowej FREGATA w Świnoujściu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Bydgoska 14, 72-600 Świnoujście, wpisany do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem REGON: 812012078, NIP: 8551601917 (zwany dalej Zakładem), reprezentowany przez Prezesa Zarządu.

Inspektor Danych Osobowych:

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@zodfregata.swinoujscie.pl

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; a także: ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty; ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej; ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego; ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia; rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Cel zbierania danych oraz udostępnianie danych:

Administrator przetwarza dane osobowe Pacjentów w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych. Podstawowym celem Administratora jest ochrona zdrowia, świadczenie działań zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz świadczenie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub odrębnych przepisów regulujących zasady wykonywania świadczeń medycznych przy utrzymaniu i zapewnieniu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna.

Udostępnianie danych:

  1. W celu prawidłowej realizacji usług medycznych świadczonych przez Administratora, dane osobowe Pacjentów mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi medyczne i inne na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia (np. laboratorium zewnętrzne, kancelaria prawna, dostawca oprogramowania, zleceniobiorca świadczący usługę z zakresu ochrony danych osobowych), a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  2. Administrator może przekazać dane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej tylko i wyłącznie w przypadku indywidualnej sprawy i na życzenie Pacjenta. Administrator informuje, że w tym celu zastosowane zostaną odpowiednie zabezpieczenia.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

Okres przechowywania danych: Zasady przechowywania dokumentacji medycznej określa art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Po upływie terminów dokumentacja zostaje zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację Pacjenta.

Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania:

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych przy czym zapis ten  dotyczy tylko danych osobowych, prawo Pacjenta do informacji o swoim stanie zdrowia, jest odrębnym prawem (art. 9 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz prawa dostępu do dokumentacji medycznej, o którym mowa w art. 23 ust. ww. ustawy).

Przysługuje Państwu prawo do sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej.

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w tym profilowanie w oparciu o Państwa dane osobowe.