Adres: ul. Bydgoska 14,
72-600 Świnoujście

Telefon: +48 91 443 67 00

Zasady odwiedzin pacjentów w ZOD "Fregata" sp. z o. o. w Świnoujściu

Szanowna Pani Prezes
Proszę przyjąć podziękowania za opiekę nad naszą mamą Anielą Kurowską , która była podopiecznym
Zakładu. Bardzo dziękujemy za profesjonalną opiekę , życzliwość i wsparcie okazane Naszej mamie i
nam w trudnych momentach. Pobyt w ośrodku był okresem życzliwości i troski jaką otaczali Pani
pracownicy naszą rodzinę. Zawsze spotkaliśmy się tu z życzliwością i uśmiechem ze strony całego
personelu. Panie pielęgniarki oraz opiekunowie to empatyczne osoby, służące radą i dobrym słowem.
Nasza mama była dobrze zaopiekowana , a w ostatnie godzinach życia godnie wypełnione troską i
opieką. W tym miejscu pragniemy podziękować w szczególności Pani Pielęgniarkom, Rehabilitantom
oraz Opiekunom, w szczególności Pani Bożenie oraz Pani opiekunce Dorocie, które z wielkim sercem
opiekowały się mamą.
Szanowna Pani Prezes proszę podziękować całemu personelowi za trudną i nie zawsze docenianą
pracę , życzyć wszelkiego dobra, a z okazji Świąt Wielkanocnych pomyślności i spokoju .

Bożena i Leszek Kurowscy- rodzina Anieli Kurowskiej

Stacjonarna opieka długoterminowa NFZ

Opieka długoterminowa realizowana w ramach Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego jest świadczeniem medycznym, które skierowane jest do osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, ze znacznym deficytem w zakresie samoopieki, ale niewymagających pobytu w szpitalu. Wymagających całodobowej, profesjonalnej, intensywnej opieki i pielęgnacji. Polega na kompleksowym rozwiązywaniu problemów zdrowotnych osób przewlekle chorych, skupia się na pielęgnacji, kontynuacji leczenia farmakologicznego oraz rehabilitacji.

Do Zakładu przyjmowani są pacjenci posiadający prawo do korzystania z usług medycznych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i kwalifikujący się do pobytu w  Zakładzie Opiekuńczo-Pielęgnacyjnym ze względu na stan zdrowia, skierowani przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza specjalistę lub lekarza prowadzącego z oddziału szpitalnego.  

Do Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego o profilu ogólnym przyjmowani są pacjenci sklasyfikowani wg skali Barthel na poziomie 0-40 pkt.

Zakład świadczy usługi leczenia żywieniowego dietami przemysłowymi pacjentom ze sztucznym dostępem do przewodu pokarmowego (wymagane skierowanie i kwalifikacja do żywienia wyłącznie z oddziału szpitalnego). W ramach umowy z NFZ świadczymy również usługi opiekuńczo-lecznicze dla pacjentów w stanie wegetatywnym, którzy wg skali Barthel sklasyfikowani zostali na 0 pkt. oraz wg skali Glasgow uzyskali nie więcej niż 8 pkt. (wymagane dokumentu związane z przyjęciem i kwalifikacja wyłącznie z oddziału szpitalnego).

Do stacjonarnego zakładu opieki długoterminowej o profilu ogólnym nie mogą być przyjmowane osoby kwalifikujące się do domów pomocy społecznej lub u których podstawowym wskazanie jest trudna sytuacja socjalna, zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.  

Decyzje o przyjęciu podejmuje zespół, w skład którego wchodzi pielęgniarka koordynująca, lekarz i fizjoterapeuta w oparciu o dokumentację (dokumenty do pobrania na stronie zakładu lub osobiście w rejestracji):

  • Wniosek o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego/zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego (składany do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego)
  • Skierowanie lekarskie (ważne 1 mies. od daty wystawienia),
  • Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie,
  • Skala Barthel - Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego,
  • Skala Glasgow (wypełniana przez lekarza oddziału szpitalnego w przypadku pacjentów w stanie wegetatywnym),
  • Ocena ryzyka związanego ze stanem odżywienia (NRS 2002)
  • Karta kwalifikacji do żywienia pozajelitowego lub dojelitowego (wypełniana przez lekarza oddziału szpitalnego w przypadku pacjentów ze sztucznym dostępem do przewodu pokarmowego lub żywionych pozajelitowo),
  • Skierowanie do leczenia żywieniowego (wypełniana przez lekarza oddziału szpitalnego w przypadku pacjentów ze sztucznym dostępem do przewodu pokarmowego lub żywionych pozajelitowo),
  • Karta informacyjna pobytu szpitalnego (w przypadku gdy pacjent jest przyjmowany bezpośrednio po leczeniu szpitalnym),
  • Dokument stwierdzający tożsamość: dowód osobisty i legitymacja emeryta-rencisty do wglądu,
  • Decyzja ZUS o przyznaniu renty lub emerytury lub decyzja MOPS/GOPS o przyznaniu świadczenia,Wszystkie informacje konieczne do obliczenia dochodu pacjenta 

Uwagi: wniosek, skierowanie oraz wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie nie są wymagane gdy sąd opiekuńczy wyda orzeczenie o umieszczeniu pacjenta w Zakładzie.

  • Po wydaniu pozytywnej decyzji osoba zostaje poinformowana o umieszczeniu na liście oczekujących na przyjęcie.
  • Dwa tygodnie przed planowanym przyjęciem pacjent lub jego opiekun prawny zostaje poinformowany o procedurze przyjęcia.
  • Pacjent przyjmowany jest na wstępny okres trzech miesięcy z możliwością przedłużenia jeśli rokowanie na poprawę stanu zdrowia jest dobre lub jeśli rodzina czy opiekun prawny potrzebuje czasu na organizację dalszej opieki.
  • Pobyt pacjenta może ulec zmianie w zależności od dokonywanej co miesiąc oceny stanu pacjenta w skali Barthel.
  • W przypadku, gdy pacjent uzyskał więcej niż 40 punktów dalszy pobyt nie jest refundowany przez NFZ.

Świadczenia medyczne jakie zapewniamy naszym pacjentom:

  • całodobowe, kompleksowe działania pielęgnacyjne wynikające z diagnozy pielęgniarskiej,
  • opieka lekarska.
  • rehabilitacja zgodnie z zaleceniami lekarza, zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego oraz zapobieganie przykurczom i pogłębianiu się upośledzenia ruchowego.
  • leczenie farmakologiczne,
  • profilaktyka powstawania odparzeń i odleżyn,
  • leczenie odparzeń i odleżyn metodami nie chirurgicznymi,
  • podstawowe badania diagnostyczne,
  • niezbędne konsultacje specjalistyczne,
  • leczenie dietetyczne, ustalenie i stosowanie diety,
  • stymulacja metodami terapeutycznymi i psychoterapeutycznymi do aktywności życiowej,
  • przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych,
  • zabezpieczenie w leki i środki medyczne.   

Zasady odpłatności:

Narodowy Fundusz Zdrowia w Zakładach Opiekuńczo-Pielęgnacyjnych finansuje w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego koszty świadczeń zdrowotnych, nie ponosi natomiast kosztów wyżywienia i zakwaterowania pacjenta w Zakładzie. Koszty pobytu (zakwaterowania i wyżywienia) w ZPO naliczane są na podstawie: - art. 172 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku ( Dz.U. z 2011 nr 112 Poz 654), - art. 33a ust. 2 i art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  z dnia 27 sierpnia 2004 z późn. zmianami (Dz.U. z 2008 r Nr 164, poz. 1027), - art. 61 i 62 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Dz.U.04.64.593 z dnia 15 kwietnia 2004 - Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, - innych przepisy dotyczących zasad udzielania świadczeń w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych w tym Zarządzeń Prezesa NFZ. Decyzję o wysokości odpłatności za pobyt w Zakładzie wydaje Dyrektor Zakładu. Jednostką rozliczeniową za pobyt jest osobodzień. Opłaty za pobyt wnoszone są do 15-go każdego miesiąca w kasie lub na konto Zakładu: 03 1240 3927 1111 0010 6516 3040

Oferta Cennik